H.E.L.P.

Reformačné listy 5-2017

Je potrebná zmena – decentralizácia. Na tento účel sa najviac hodí rozšírenie počtu dištriktov z dvoch na tri, pri zachovaní dlhodobo overených a funkčných základných cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) – dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov. Je to najjednoduchšie riešenie. Nie opak, ktorý navrhuje vedenie cirkvi. Zmena je nielen potrebná, ale aj možná. Bude však vtedy, ak bude zhoda. Budovanie zhody stojí na tom, že sa neprehliada názor orgánov základných COJ.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 4-2017

Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20

Iste tento text poznáte. Aj to, kde je presne v Biblii napísaný. Prišiel mi na um v tomto pôstnom čase, keď skúmame sami seba, viac sa venujeme Božiemu slovu, ktoré má moc spasiť naše duše. (Jak 1,21) Ak sa držíme Slova, tak náš výhľad je jasný. Cieľ máme pred očami.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 3-2017

viac ako 20 rokov sa vedú debaty o reštrukturalizácii. To je viac ako obdobie jednej generácie. Výsledok? Komisia pre reštrukturalizáciu predkladá na Generálne presbyterstvo (GP) model jedného ústredia, cirkvi bez dištriktov, jedného (generálneho) biskupa so záhadnou zmesou nových povinností každej COJ. Navrhuje vytvoriť dokonalý štát v štáte. 

Čítať ďalej...

Zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV na Slovensku ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty

Dňa 14. marca 2017 predložilo občianske združenie Evanjelická jednota Komisii pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku návrh transformácie štruktúry cirkvi na tri dištrikty. Predmetná komisia mala zasadnúť 15.3.2017, aby posúdila a odporučila generálnemu presbyterstvu a synode návrh transformácie štruktúry cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensku v súčasnosti preferuje model zrušenia dištriktov a posilnenia centra, teda model ďalšej centralizácie cirkvi. Návrh, ktorý predložila Evanjelická jednota podporuje opačný prístup a to decentralizáciu v cirkvi a optimálnejšie územne rozloženie dištriktov ich rozčlenením na tri dištrikty.

Čítať ďalej...