Pred niekoľkými dňami (21. 5.) som sa zúčastnil služieb Božích v Českom Těšíne. Bol na nich inštalovaný, do služby nového biskupa Sliezskej cirkvi ev. a. v. (SCEAV) uvedený, brat Tomáš Tyrlík. Bohatý program slávnosti bol obsahovo oslovujúci a organizačne dobre zvládnutý. K jeho súčasti patrila aj Večera Pánova prisluhovaná na šiestich miestach v kostole Na Nivách. Prijala ju väčšina prítomných, pričom to netrvalo dlho.

Obzvlášť ma oslovili v úrade biskupa po 6-tich rokoch služby končiaci Jan Wacławek a nastupujúci biskup Tomáš Tyrlík. Nemyslím len to, čo prvý menovaný povedal v hutnej inštalačnej reči a druhý v kázni, hoci išlo o hodnotné príhovory. Oslovila ma najmä bratskosť J. Wacławka (62 r.). Bolo zjavné, že nástupcovi praje, teší sa z neho, váži si ho. Podobne u začínajúceho biskupa T. Tyrlíka (47 r.) bol viditeľný jeho rešpekt k predchodcovi, zaznela i prosba o odpustenie.

Je múdre učiť sa z pozitívneho, ale aj z chýb iných. Je to oveľa lepšie, ako podobné chyby zopakovať.
Modlime sa za našu, v mnohom rozháranú, Ev. cirkev a. v. na Slovensku. I za našich bratov biskupov. Za dôstojný záver ich končiaceho mandátu (dvom z nich: bratovi generálnemu biskupovi Klátikovi aj bratovi biskupovi Západného dištriktu Krivdovi mandát uplynie už v r. 2018).

Modlime sa aj o to, aby ECAV na Slovensku Pán Boh daroval nových biskupov – takých, ktorí s Božou pomocou naplnia to, že nehľadajú svoje, ale to, čo je Ježišovo Kristovo; ktorí budú priať a žehnať svojim nástupcom. Veď: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ (Žalm 115, 1)

Tu si môžete stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • AKTUÁLNE DIANIE – KONVENT ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU, POZDRAV EMERITNÉHO BISKUPA ZD
  • OKIENKO MOS
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, ALMANACH ...
  • CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE, O ČO IDE LAIKOM?
  • Z VAŠICH MAILOV, PRÍSPEVKOV
  • PODPORA

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty