Synoda2018

  • Reformačné listy 31-2018 - 22. nedeľa po Svätej Trojici

    MEMORANDUM EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU prednesené NA SYNODE 2018 V MARTINE

    Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyznáva svoje hriechy a zlyhania.

  • Reformačné listy 30-2018 - 21. nedeľa po Svätej Trojici

    Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,
    je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Druhé kolo volieb na pozíciu generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.